Bảng dạ quang đến quán ăn được phần đông các cửa hàng café, cửa hàng, đơn vị hàng, ẩm thực sử dụng. Sản phẩm dễ dãi thu hút người tiêu dùng bởi color đa dạng.

Bạn đang xem: Bảng huỳnh quang hà nội


550.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_vi-tri":"ha-noi","attribute_pa_kich-thuoc":"600x800","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":600000,"display_regular_price":1300000,"image":"title":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","caption":"Bu1ea3n led du1ea1 quang đãng quu1ea3ng Bu1ea3ng led du1ea1 quang đãng quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","url":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","alt":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg","srcset":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg 600w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x200.jpg 300w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-768x511.jpg 768w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-1024x682.jpg 1024w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg 1281w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","full_src_w":1281,"full_src_h":853,"gallery_thumbnail_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":9032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"600.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8669,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_vi-tri":"ha-noi","attribute_pa_kich-thuoc":"800x1200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":650000,"display_regular_price":1350000,"image":"title":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","caption":"Bu1ea3n led du1ea1 quang đãng quu1ea3ng Bu1ea3ng led du1ea1 quang đãng quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","url":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","alt":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg","srcset":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg 600w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x200.jpg 300w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-768x511.jpg 768w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-1024x682.jpg 1024w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg 1281w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","full_src_w":1281,"full_src_h":853,"gallery_thumbnail_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":9032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8670,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_vi-tri":"tp-hcm","attribute_pa_kich-thuoc":"500x700","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":600000,"display_regular_price":1300000,"image":"title":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","caption":"Bu1ea3n led du1ea1 quang quu1ea3ng Bu1ea3ng led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","url":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","alt":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg","srcset":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg 600w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x200.jpg 300w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-768x511.jpg 768w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-1024x682.jpg 1024w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg 1281w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","full_src_w":1281,"full_src_h":853,"gallery_thumbnail_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":9032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"600.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_vi-tri":"tp-hcm","attribute_pa_kich-thuoc":"600x800","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":650000,"display_regular_price":1350000,"image":"title":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","caption":"Bu1ea3n led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng Bu1ea3ng led du1ea1 quang đãng quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","url":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","alt":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg","srcset":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg 600w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x200.jpg 300w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-768x511.jpg 768w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-1024x682.jpg 1024w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg 1281w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","full_src_w":1281,"full_src_h":853,"gallery_thumbnail_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":9032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_vi-tri":"tp-hcm","attribute_pa_kich-thuoc":"800x1200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":700000,"display_regular_price":1400000,"image":"title":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","caption":"Bu1ea3n led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng Bu1ea3ng led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","url":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","alt":"Bu1ea3ng led du1ea1 quang quẻ quu1ea3ng cu00e1o quu00e1n cu01a1m","src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg","srcset":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-600x400.jpg 600w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x200.jpg 300w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-768x511.jpg 768w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-1024x682.jpg 1024w, https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg 1281w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47.jpg","full_src_w":1281,"full_src_h":853,"gallery_thumbnail_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bangtot.vn/wp-content/uploads/2019/10/2816d6391b56e208bb47-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":400,"image_id":9032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8673,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Vị tríKích thước
Chọn một tùy chọn
Hà Nội
TP HCM
Chọn một tùy chọn500x700600x800800x1200Xóa

Bảng led huỳnh quang quẻ viết tay sử dụng công nghệ tiên tiến với khá nhiều hiệu ứng đa sắc màu sắc đang cực kỳ được ưa chuộng. Có thể treo tường hoặc ném lên giá đỡ khôn cùng tiện lợi.


Danh mục: BIỂN LED VẪY VÀ LED MA TRẬNTừ khóa: bảng led huỳnh quang, bảng đèn led viết tay, biển hiệu đèn led viết tay, bảng hiệu huỳnh quang, bảng huỳnh quang, bảng huỳnh quang giá chỉ rẻ, bảng huỳnh quang viết tay, bảng led huỳnh quang, bảng led viết tay, bảng quảng cáo đèn led viết tay, bảng truyền bá huỳnh quang, biển khơi huỳnh quang, biển cả led huỳnh quang

Bảng led huỳnh quang viết tay sử dụng công nghệ tiên tiến mới nhất với nhiều hiệu ứng đa sắc màu sắc đang rất được ưa chuộng. Bạn có thể thiết lập nhiều chế độ flash, bạn có thể nỗ lực đổi thông điệp của bạn bất cứ thời điểm nào. Viết cùng vẽ hình ảnh hoặc tạo bắt buộc thiết kế riêng của bạn nếu như bạn muốn. Lúc muốn nuốm đổi nội dung, bạn chỉ việc xoá đi là đã gồm thể sẵn sàng tạo nên những ý tưởng mới. Vậy bảng huỳnh quang đãng là gì và tác dụng của nó như thế như thế nào trong công cuộc thu hút khách hàng thì họ sẽ cùng cả nhà tìm hiểu ngay lập tức sau đây.


Nội dung bài viết

4. Thông số kỹ thuật của bảng led huỳnh quang viết tay5. Địa chỉ cung cấp bảng led huỳnh quang đãng viết tay uy tín, chất lượng

1. Bảng led huỳnh quang viết tay là gì?

Bảng led huỳnh quang còn tồn tại nhiều tên gọi khác nhau như: bảng led viết tay, bảng huỳnh quang đãng viết tay, bảng dạ quang,… tuy vậy “bảng led huỳnh quang” là cái thương hiệu khắc họa rõ nét nhất và đúng nhất giành cho sản phẩm này lúc trước khi du nhập vào thị trường Việt Nam.

Đây là một tấm bảng được làm cho bằng kính bao gồm gắn đèn LED dây huỳnh quang. Những dây đèn led này sẽ tác động lên dòng chữ được viết bằng mực huỳnh quang giúp chúng phát sáng hoặc đổi màu. Sử dụng cây bút huỳnh quang đãng viết lên tấm kính với chiếu sáng sủa bằng đèn led là bạn đã có một bảng huỳnh quang đãng đẹp mắt cùng ấn tượng.

Có thể nói, với sự kết hợp xuất sắc giữa các yếu tố này đã tạo mang lại bảng quảng cáo huỳnh quang gồm một đường nét đặc trưng riêng. Nhưng mỗi khi nhìn vào, người coi thường có cảm giác yêu thích và bị cuốn hút.

*

2. Hình thức hoạt động của bảng led huỳnh quang quẻ viết tay

Như đã nói ở trên, thứ khiến bảng huỳnh quang hoạt động chỉ gồm 3 thành phần chính là: Đèn LED, tấm kính và cây bút huỳnh quang.

Thực chất bảng huỳnh quang không phải là màn hình hiển thị LCD như một số người được hỏi đã tưởng nhầm.

Cách thức hoạt động của loại bảng này rất đơn giản. Người cần sử dụng sử dụng cây viết huỳnh quang (dùng loại mực huỳnh quang) viết lên một tấm bảng được trang bị LED viền với một tấm kính nhạy sáng. Khi cắm điện, đèn LED hoạt động theo nhiều chế độ nhấp nháy khiến chữ viết theo đó cũng nhấp nháy cùng đổi màu sắc theo. Tùy thuộc vào độ khéo tay với óc sáng sủa tạo của người viết , người sử dụng có thể dễ dàng vẽ, tô điểm tấm bảng quảng cáo như muốn muốn.

*

3. Vày sao bạn cần sử dụng bảng led huỳnh quang quẻ viết tay?

Biển quảng cáo luôn luôn là điều thu hút khách hàng tiếp cận với quán cafe, trà sữa, đơn vị hàng, tiệm ăn, khách sạn, tiệm nail, tiệm tóc, spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của bạn. Tuy vậy các biển quảng cáo truyền thống lại vốn ko nổi bật. Biển quảng cáo LED thì chi phí cao nhưng cũng không tùy biến được nhiều.

Sự ra đời của bảng huỳnh quang đánh dấu bước ngoặc lớn, nạm thế những biển quảng cáo, biển LED truyền thống. Là sự kết hợp trong tráng nghệ giữa bảng vẽ tay truyền thống và bảng LED cũ, nó sẽ mang lại hiệu quả hơn mong đợi đối với bảng led kiểu phổ thông.

Bảng led huỳnh quang cung cấp bởi Quảng cáo Hoàng Kim sử dụng công nghệ hiện đại với hiệu ứng đèn đa màu sắc, chuẩn tiêu chuẩn đẹp, độc, lạ và đang rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Bạn gồm thể nuốm đổi nhiều chế độ Flash, nội dung thông điệp khuyến mãi bất cứ thời điểm nào. Khi muốn thay đổi nội dung, bạn chỉ việc xoá đi với sáng tạo ý tưởng mới. Ngoại trừ ra, bảng rất tiện lợi vào việc tháo lắp, di chuyển vị trí treo tường hoặc chân đứng tuỳ thích.

Thiết kế sang trọng, sử dụng dễ dàng, tiết kiệm điện. Khách hàng có thể sử dụng cho tất cả các loại hình dịch vụ: cafe, trà sữa, quán kem, ăn uống, đơn vị hàng, khách hàng sạn,.. Bảng huỳnh quang ngày nay có thể chấp nhận được bạn dễ dàng tạo bảng hiệu mang lại quán của mình, lại cực kỳ thu hút quý khách bởi màu sắc sắc đa dạng, bắt mắt.

Tin chắc đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đến NHÀ HÀNG, CAFE, TRÀ SỮA, SPA… đầu năm cùng cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu để trao tặng những thương yêu thương đấy ạ .

*

4. Thông số kỹ thuật của bảng led huỳnh quang đãng viết tay

Kích thước: 50 x 70cm – 60 x 80 centimet – 80 x 120cm, độ dày 2cm.

Màu sắc: đen

Mặt kính cường lực cao cấp, chống trầy xước va đập

Khung nhôm màu đen, sử dụng nguồn 12Vdc

7 màu sắc cơ bản + 5 chế độ nhấp nháy

Sử dụng Remote điều khiển từ xa

Tuổi thọ đèn lên tới 100.000 giờ

Thoải mái dựng đứng – treo tuỳ thích

a. Thiết kế tinh tế của bảng led huỳnh quang quẻ viết tay

Độ dày vô cùng mỏng 2cm sử dụng kính cường lực vô cùng bền chống vỡ, chống xước.Khung nhôm định hình chịu lực cao có độ mỏng chỉ 10mm, rất gọn nhẹ thuận tiện đến di chuyển và tháo lắp.

Độ sáng và flash đa dạng. Thay đổi flash bằng nút bấm bên trên bảng hoặc điều khiển từ xa.Góc nhìn xa với rộng.

Nổi bật lúc không cắm điện: dù không cắm điện thì chữ viết bên trên bảng vẫn sáng rõ nét như những bảng quảng báo thông thường, với màu sắc nổi bật hơn so với các biển quảng cáo khác, không chỉ nạm đổi màu sắc dễ dàng nhiều hơn thay đổi những nội dung bên trên bảng một bí quyết dễ dàng.

Xem thêm: Tư vấn mua thảm lót sàn cao su đúc, thảm trải sàn xe ô tô 7 chỗ giá tốt t01/2023

b. Hết sức bền cùng tiết kiệm của bảng led huỳnh quang quẻ viết tay

– Sử dụng cổng giao tiếp USB, bộ sạc.

– sạc pin khoẻ ko thời hạn.

– Tuổi thọ cao hơn 100.000 giờ.

– giá rẻ chỉ bằng 30% bảng led thông thường mà độ sáng. Flash không hề đại bại kém.

c. Ấn tượng cùng độc đáo mang đến mọi cửa mặt hàng và cửa hàng kinh doanh

– Cơ chế hoạt động hợp lý với hơn 7 color đèn LED không giống nhau và hơn 12 màu bút, đèn led viết tay gồm thể thể hiện được vô số màu sắc khác nhau. Bởi qua ánh sáng đèn LED, màu sắc của cây viết sẽ biến đổi đi rất nhiều.

– Hiệu ứng nhấp nháy đa sắc, đổi màu tuỳ thích, đã tạo ra nhiều color sắc bắt mắt ấn tượng.

– Bảng led viết tay gồm thể treo tường hoặc đặt trên giá bán đỡ tuỳ ý, rất tiện lợi.

Bảng led viết tay, bảng quảng cáo dạ quang đãng đã xuất hiện từ thọ ở nhiều quốc gia bên trên thế giới. Tại Việt Nam, tại sao bạn không đón đầu xu hướng này để tạo đề xuất sự khác biệt cho cửa hàng sale của mình.

*

5. Địa chỉ chào bán bảng led huỳnh quang đãng viết tay uy tín, chất lượng

a. Liên hệ với công ty chúng tôi ngay hôm nay

– bán hàng toàn quốc.

– hàng mới chính hãng 100%.

– giao hàng tận nơi vào nội thành Hà Nội cùng hỗ trợ đóng gói gửi xe khách hàng hoặc chuyển phát nhanh.

– Thanh toán sau khi nhận hàng.

– Bảo hành 1 đổi 1.

– Nhiều phần kim cương hấp dẫn.

b. Chế độ hỗ trợ của quảng cáo hoàng kim

– Bảo hành 1 năm đến sản phẩm

– Tư vấn nhiệt tình, hoạt động 24/7

– Hỗ trợ giao hàng toàn quốc

c. Quy trình thanh toán giao dịch bảng led huỳnh quang đãng tại quảng cáo Hoàng Kim

– giao hàng thanh toán trực tiếp tận nơi khi vận chuyển cho khách.

– Ship cod khi khách hàng ở xa theo yêu cầu của quý khách hàng ( nhà xe, bưu điện, GHTK,… )

*

6. Làm giá bảng led huỳnh quang quẻ viết tay

*

7. Hướng dẫn sử dụng bảng led huỳnh quang quẻ viết tay

– Bước 1: Bạn để bảng lên 1 mặt phẳng, dùng giấy khô lau sạch mặt kính, sau đó dùng cây bút viết nội dung bạn cần trình bày

– Bước 2: Lựa chọn vị trí treo mê say hợp (bạn bao gồm thể treo cố định hoăc cần sử dụng giá đỡ)

– Bước 3: Cắm điều khiển, bộ đổi nguồn vào bảng cùng lựa chọn chế độ hiển thị mang lại bảng chạy tự động.

Khi bạn muốn cụ đổi nội dung trên Bảng viết LED bạn chỉ việc dùng khăn giấy khô lau mạnh vào mặt bảng hoặc xịt nước rửa kính lên vệ sinh từng chữ, lưu ý kéo giẻ lau 1 chiều. Sau đó bạn bao gồm thể viết những nội dung nhưng bạn muốn.

*

8. Tổng hợp những mẫu bảng led huỳnh quang viết tay

*
*
*
*
*