Bạn đã trông nam tính và tất cả gu thẩm mỹ rất cá tính khi đeo chiếc dây chuyền sản xuất bạc Thái dạng tròn lớn này đấy. Đây là một xây đắp mang đến cho mình sự mạnh mẽ và men từ trang sức quý Li
Li. Dây chuyền sản xuất bạc nam sợi to tròn hóa học LILI_298336 được làm từ tệ bạc Thái 925 cao cấp, được chế tác hết sức tỉ mỉ bởi vì những thợ gỗ lành nghề. Thiết lập chiếc mặt dây chuyền và cool ngầu thuộc nó thôi làm sao !!


3.873.000₫","sku":"LILI_298336-01","variation_description":"

Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 32g ","variation_id":28108,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g"},"attributes":"attribute_do-day-day-mm":"3.5","attribute_do-dai-day-cm":"50","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4147000,"display_regular_price":4147000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.147.000₫","sku":"LILI_298336-02","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 34.5g ","variation_id":28109,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"3.5","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4478000,"display_regular_price":4478000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.478.000₫","sku":"LILI_298336-03","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 37.5g ","variation_id":28110,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"3.5","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4917000,"display_regular_price":4917000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.917.000₫","sku":"LILI_298336-04","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 41.5g ","variation_id":28111,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"4","attribute_do-dai-day-cm":"45","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4902000,"display_regular_price":4902000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.902.000₫","sku":"LILI_298336-05","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 42.5g ","variation_id":28112,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"4","attribute_do-dai-day-cm":"50","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5169000,"display_regular_price":5169000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.169.000₫","sku":"LILI_298336-06","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 45g ","variation_id":28113,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"4","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5667000,"display_regular_price":5667000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.667.000₫","sku":"LILI_298336-07","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 49g ","variation_id":28114,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"4","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6059000,"display_regular_price":6059000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.059.000₫","sku":"LILI_298336-08","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 53g ","variation_id":28115,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"5","attribute_do-dai-day-cm":"45","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6393000,"display_regular_price":6393000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.393.000₫","sku":"LILI_298336-09","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 58.5g ","variation_id":28116,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"5","attribute_do-dai-day-cm":"50","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6859000,"display_regular_price":6859000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.859.000₫","sku":"LILI_298336-10","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 63g ","variation_id":28117,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"5","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7681000,"display_regular_price":7681000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"7.681.000₫","sku":"LILI_298336-11","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 71g ","variation_id":28118,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"5","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":8342000,"display_regular_price":8342000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"8.342.000₫","sku":"LILI_298336-12","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 78g ","variation_id":28119,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"6","attribute_do-dai-day-cm":"50","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":9309000,"display_regular_price":9309000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"9.309.000₫","sku":"LILI_298336-14","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 90g ","variation_id":28121,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"6","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":10405000,"display_regular_price":10405000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i khổng lồ Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"10.405.000₫","sku":"LILI_298336-15","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 101g ","variation_id":28122,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"6","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11101000,"display_regular_price":11101000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"11.101.000₫","sku":"LILI_298336-16","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 108g ","variation_id":28123,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"7","attribute_do-dai-day-cm":"50","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11945000,"display_regular_price":11945000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"11.945.000₫","sku":"LILI_298336-18","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 120g ","variation_id":28125,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"7","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":13880000,"display_regular_price":13880000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"13.880.000₫","sku":"LILI_298336-19","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 140g ","variation_id":28126,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"7","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":14846000,"display_regular_price":14846000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"14.846.000₫","sku":"LILI_298336-20","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 150g ","variation_id":28127,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"8","attribute_do-dai-day-cm":"55","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17196000,"display_regular_price":17196000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam giới Su1ee3i to lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i to Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.196.000₫","sku":"LILI_298336-23","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 186g ","variation_id":28130,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_do-day-day-mm":"8","attribute_do-dai-day-cm":"60","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":18012000,"display_regular_price":18012000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c nam Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","caption":"","url":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Bu1ea1c phái mạnh Su1ee3i lớn Tru00f2n Chu1ea5t LILI 298336 4","src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","srcset":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg 800w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg 400w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg 150w, https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lili.vn/wp-content/uploads/2021/12/Day-chuyen-bac-nam-soi-to-tron-chat-LILI_298336_4-400x400.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":400,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":28103,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"18.012.000₫","sku":"LILI_298336-24","variation_description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng: 195g ","variation_id":28131,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g">">

gia công bằng chất liệu : Bạc thời thượng 92.5% bao gồm phiếu kiểm định bằng MÁY PHỔ KẾ ( nếu khách hàng yêu ước ) nguồn gốc : Thái Lan
Chế độ bảo hành : LÀM SẠCH SP MIỄN PHÍ MÃI MÃI.Chiều dài: 55cm
Bản rộng: 1,2cm
Trọng lượng: 78,11gr-20.56 chỉ
SẢN PHẨM ĐỘC LẠ - CHẾ TÁC TINH XẢO - KHÔNG ĐỤNG HÀNG - PHIÊN BẢN LIMIT
*

TAI SAO MỖI NGƯỜI QÚY ÔNG LẠI CHUỘNGĐEO DÂY CHUYỀN BẠCTHÁI .

Bạn đang xem: Dây chuyền bạc thái nam

BẠC THÁIvốn dĩ đã xuất hiện thêm tại vn từ nhiều năm, nhưng buộc phải tới gần đây chúng new thực sự được yêu thích và phát triển thành trào lưu giữ mới. Trang sức đẹp bạc Thái khác hẳn với dòng trang sức quý bạc ta, tệ bạc Ý sở hữu đậm phong thái thanh cảnh. Phần đông món trang sức đẹp bạc Thái thường xuyên hầm hố, thích phù hợp với các anh hâm mộ vẻ đẹp đậm cá tính , độc lạ .Bạc Thái không giống gì bạc bẽo 925? Sự khác biệt nằm bao gồm ở màu sắc lớp vỏ bạc. Nếu bội bạc 925 mang sắc trắng sáng tinh khôi thì bạc đãi Thái lại sở hữu gam màu đen, nâu ấn tượng. Toàn bộ các trang sức làm từ bạc bẽo Thái sẽ các trải qua công đoạn là hun chế tạo ra màu nâu đen.Chính technology Oxy hóa này khiến cho sản phẩm vẻ đẹp ĐỘC LẠ - CÁ TÍNH - KHÔNG ĐỤNG HÀNG.

SALEupto 50% tại phía trên :Nhẫn bạc SALE

Chát với siêu thị để nhận CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHỦNG vào HÔM nay :m.me/bacsqb

HOTLINE HỖ TRỢ : 0979419966

Đàn ông cũng rất chuộng dòngtrang sức bạcnày bởi vì nó mang mang lại cho phái nam vẻ ko kể nam tính, táo tợn mẽ điểm khác biệt phong cách.Vòng cổ bạc bẽo Thái là lựa chọn hàng đầu của những các anh bởi vẻ đẹp cực kỳ tinh xảo mang về phong cách trẻ khỏe và nam tính Mẫu mã và mẫu mã vô cùng độc lạ và ít khi chạm hàng . Vòng cổ bạc bẽo Thái nên phối kết hợp vớilắc tay bạcthì vô cùng hóa học .

*

*

*

CHỌN ĐỊA CHỈ sở hữu HÀNG UY TÍN :

Các mẫu trang sức bạc Thái đa số được nhập từ xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan về bán tại Việt Nam. Tuy vậy do phân biệt tiềm năng cùng lợi nhuận từ thị trường này yêu cầu nhiều yêu đương nhân đã làm giả bạc tình Thái với giá cả tương từ bỏ như hàng thật. Bởi vì còn giảm bớt trong chuyên môn nên bạc bẽo Thái trả thường hèn tinh tế, lớp tệ bạc đen bên ngoài được tạo ra thành từ lớp sơn đen. Để tránh sở hữu pải dòng hàng kém chất lượng, trôi nổi này, người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông thái chọn địa chỉ cửa hàng uy tín, tin cậy để mua hàng.

Tại sao bạn cần có 1 đồ trang sức bạc bên trên người :

1.Bạc bao gồm tính phòng sinh trẻ khỏe và hiệu quả khử trùng. Nó giúp chống lại một trong những vi khuẩn, virus và nấm.

2. Bạc rất có thể cân bằng các yếu tố không giống trong cơ thể, vì thế nó rất đặc trưng đối với sức khỏe của chúng ta.

3. Bạc giúp các mạch máu bọn hồi, rất quan trọng cho sự hình thành xương với liền sẹo, có mặt và phục sinh da.

4. Một vài nghiên cứu cho biết đeo nhẫn bạc rất có thể làm giảm những triệu bệnh của dịch viêm khớp.

Xem thêm: Top 7 Camera Hành Trình Siêu Nhỏ Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Camera Hành Trình Mini Cho Xe Máy

5. Bạc hoàn toàn có thể giúp thoát nhiệt một phương pháp nhanh chóng, vị vậy bạn sẽ thấy chúng giúp chống chống một trong những bệnh.

6.Bạc phản bội ứng với độc tính, giúp nó đổi khác màu sắc. Khi gặp một số chất độc hại, nó sẽ biến thành màu đen hoặc color khác. Bởi vì vậy, chúng ta có thể sử dụng bạc để đánh giá xem liệu gồm chất gây ô nhiễm và độc hại hay không.

Một số ích lợi sức khỏe mạnh của bội nghĩa tuy còn gây tranh cãi nhưng nó thực sự được sử dụng rộng thoải mái trong những thiết bị y tế. Bởi vậy, bạc đãi có một tác dụng không thể từ chối với sức khỏe ở nấc độ làm sao đó. Hãy trân trọng đồ trang sức đẹp hoặc phần lớn vật dụng bằng bạc tình mà chúng ta có.

Về mặt tử vi phong thủy tâm linh :

Không phải hiện giờ con người mới chọn đeo trang sức đẹp bạcnhư một lá bùa cầu bình an, xua đi ma quỷ, tránh gặp gỡ những điều không may, ý niệm này đã lộ diện từ rất rất lâu và chắc hẳn rằng nó nên mang đến chức năng nào kia thì tín đồ đời sau new gìn giữ, có tác dụng theo cho tới tận ngày nay.

Bạn hoàn toàn có thể chọn cách khác nhằm “bảo vệ” mình và người thân trong gia đình nhưng chúng ta thấy sao nếu chọn đeo trang sức đẹp bạc thay thế sửa chữa cho các cái bùa. Trang sức quý bạc vừa hoàn toàn có thể giúp bọn họ đẹp hơn, tự tín hơn mặt khác vẫn giữ nguyên tác dụng xua xua đuổi tà ma, vận đen cũng như giúp chủ nhân gặp mặt nhiều may mắn, an toàn .

TẠI SAO BẠN CHỌN thiết lập TRANG SỨC BẠC TẠI shop BẠC SQB

- Mỗi sản phẩm trang sức bạc bẽo của bạc SQB hầu như được tạo ra bởi các nghệ nhân. Mỗi sản phẩm là 1 thành phầm nghệ thuật.

- bạc bẽo SQB link với bên SX tất cả bề dày kinh nghiệm tay nghề và uy tín 54 năm . Chỉ có tại BẠC SQB chúng ta mới đượcbảo hành thêm đá miễn giá tiền 5 năm

*

Tỷ lệ bội bạc đạt chuẩn Quốc tế 92.5% ( được chu chỉnh tại VIỆN ĐÁ QUÝ - VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT )

*

*

Ngày 21.4.2018 bội nghĩa SQB vinh dự nhấn BẢNG VÀNG VINH DANH TÂM TÀI ĐẤT VIỆT

*

----------

-SẢN PHẨM CỦA shop LÀ DUY NHẤT KHÔNG CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG.

-SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHỆ NHÂN TAY NGHỀ CAO CHẾ TÁC

-HOÀN TIỀN 200% NẾU shop GIAO không nên SẢN PHẦM

---------

Bộ sản phẩm quý phái gồm

- thành phầm trang sức

- Khăn lau trang sức quý ( nhập vào Mỹ )

- Phiếu quà bộ quà tặng kèm theo để khách sử dụng lần sau

-----------

Bạc SQB khẳng định :

100% người sử dụng hài lòng với quality sản phẩm

100% quý khách hài lòng với chính sách BẢO HÀNH của bội bạc SQB

100% khách hàng hài lòng với hình dạng ĐỘC- LẠ- TINH XẢO của bạc SQB

Mời bạn tìm hiểu thêm cảm nhận của doanh nghiệp về thành phầm ::https://bit.ly/2u0Y1k
O

Rất nhiều diễn viên danh tiếng đã mua sản phẩm của bội bạc SQB vì lý do sản phẩm vô cùng độc đáo tinh xảo không đụng hàng: Vân Hugo, Cường SEVEN, hotgirl Thúy Vi ... Và 1 số ít diễn viên điện hình ảnh khác.

*

*

------

Một số KIẾN THỨC về trang sức đẹp bạc phong thủy thu hút may mắn và đảm bảo sức khỏe rất có thể bạn yêu cầu ( click vào liên kết bài )