⬇️ cài đặt về bạn dạng in PDF (bản tiếng Việt)⬇️ download về bản in PDF (bản Hán – Việt)⬇️ cài đặt về phiên bản in PDF (bản gốc chữ Hán)

 

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO gớm (TRÍCH ĐOẠN quan lại TRỌNG)

Trích đoạn do Hòa Thượng Tịnh Không

 Bản giờ đồng hồ Việt tham khảo bạn dạng dịch của Linh sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật ngụ ở cung điện của Long vương Ta Kiệt La, cùng với bọn chúng Đại Tỳ Kheo tám ngàn vị và tía vạn nhì ngàn Đại người thương Tát những vân tập mang đến đông đủ.

Bạn đang xem: Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh

Bấy giờ, Đức rứa Tôn bảo Long Vương:

Vì trung khu tưởng của toàn bộ chúng sinh không đúng khác bắt buộc tạo nghiệp cũng khác nhau. Do đấy, cho nên vì vậy có sự lưu giữ chuyển trong những đường.

Này Long Vương!

Ông bao gồm thấy những thứ hình nhan sắc chủng loại đều khác nhau ở vào hội này cùng trong đại dương cả chăng?

Tất cả do đó đều vì chưng tâm tạo ra nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý hoặc thiện hoặc ác cơ mà thành.

Nhưng trung tâm thì không tồn tại hình sắc, chẳng rất có thể nhận thấy được, chỉ cần hư vọng, do các pháp tập hòa hợp lại nhưng mà phát sinh, trọn vẹn không tất cả chủ tể, không có ngã và té sở đều phụ thuộc vào nghiệp bắt buộc hiện ra khác nhau, dẫu vậy thật sự trong các số ấy không có chủ thể tạo thành tác.

Do vậy, tất cả các pháp phần lớn chẳng thể suy nghĩ bàn, trường đoản cú tánh như huyễn. Bậc Trí mang biết bởi vậy phải bắt buộc tu tập nghiệp lành. Do đấy, bắt buộc sinh ra năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, thảy đa số đẹp đẽ, người nhìn ko nhàm chán.

Này Long Vương!

Ông hãy quan sát sắc thân của Như Lai. Thân này bởi trăm nghìn ức phước đức sinh ra. Các tướng trang nghiêm, ánh sáng chiếu rực rỡ che khắp những đại chúng.

Dù mang đến vô lượng ức ánh sáng của Trời từ Tại cùng Phạm vương cũng chẳng biểu hiện rõ ra được. Fan nào ngắm nhìn thân ấy của Như Lai cũng gần như chói mắt.

Ông lại nhìn hình dung nhan vi diệu nghiêm túc thanh tịnh của các Đại người tình Tát này. Tất cả đều vì phước đức tu tập nghiệp thiện mà lại sinh ra.

Lại nữa, các hàng Thiên, Long bát Bộ, gồm oai lực phệ cũng vì phước đức nghiệp lành sinh ra.

Vì thế, nên phụ thuộc vào nghiệp mà hầu hết tự dìm lấy kết quả. Ni ông phải bắt buộc tu học tập như vậy, cũng khiến cho chúng sinh thấu tỏ nguyên tắc nhân quả, cùng cả nhà tu tập nghiệp thiện.

Đối với điều ấy, ông yêu cầu chánh con kiến bất động, chớ để rơi vào nẻo đoạn kiến giỏi thường kiến. Đối với các ruộng phước phải hoan tin vui cúng dường. Do vậy, các ông cũng được người với Trời tôn kính, cúng dường.

Này Long Vương!

Ông cần hiểu rõ Bồ Tát gồm một pháp để rất có thể cắt đứt sự khổ trong toàn bộ các con đường ác.

Pháp ấy là gì?

Nghĩa là suốt cả ngày đêm thường nhớ nghĩ, tứ duy cửa hàng xét pháp lành, làm cho những pháp lành tăng thêm trong từng ý nghĩ, chẳng cho ít nghiệp ác làm sao xen vào.

Đây có thể làm cho các ác chấm dứt hẳn, pháp thiện tròn đầy, thường được gần gụi Chư Phật, người thương Tát cùng những Thánh bọn chúng khác.

Gọi là pháp lành ấy tức các hàng Trời, người, nhân tình Tát, Thanh Văn, nhân tình Đề Độc Giác, ý trung nhân Đề Phật Đà. Tất cả hầu như nương địa điểm pháp này làm căn phiên bản mà được thành tựu, cho nên được gọi là pháp lành. Pháp này chính là mười nghiệp thiện.

Những gì là mười nghiệp thiện?

Đó là trọn vẹn xa lìa ngay cạnh sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói nhì chiều, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, tham lam, sảnh hận với ngu si.

Mười nghiệp thiện ấy làm cho Lục độ, Tứ vô lượng tâm, Tứ nhiếp, cha mươi bảy phẩm trợ đạo, Chỉ Quán, phương tiện, mười lực, tư vô sở úy, mười tám pháp bất cộng và tất cả Pháp Phật phần đa được viên mãn. Vị thế, nên những ông phải phải siêng năng tu học.

Này Long Vương!

Ví như tất cả thành ấp, làng mạc làng gần như nương chỗ mặt đất mà được đứng vững. Tất cả cỏ thuốc, cây cối, rừng rậm cũng hầu như nương vào đất nhưng được sinh trưởng.

Xem thêm: Cá Ngân Kho Cà Chua Thơm Ngon Hấp Dẫn Cực Hao Cơm, Tổng Hợp Món Ngon Từ Cá Ngân

Mười nghiệp thiện này cũng giống như thế, là chỗ nương tựa bền vững và kiên cố cho mặt hàng Trời người. Tất cả mặt hàng Thanh Văn, ý trung nhân Đề Độc Giác, Hạnh Nguyện của các Bồ Tát và toàn bộ Pháp Phật cũng phần nhiều nương vị trí mặt khu đất mười nghiệp thiện này nhưng được thành tựu.

Lúc Đức Phật giảng nói khiếp này xong, Long vương vãi Ta Kiệt La cùng các đại chúng bao hàm tất cả sản phẩm Trời, Người, A Tu La… đều rất hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ có tác dụng theo.

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO gớm TIẾT YẾU

Tịnh không học.

(Phiên âm Hán Việt theo bạn dạng tiết yếu ớt của Lão Hòa Thượng Tịnh Không) 

 

Như thị xẻ văn: độc nhất vô nhị thời, Phật tại Sa-Kiệt-La Long Cung, dữ bát thiên Đại Tỳ-kheo chúng, tam vạn nhị thiên tình nhân Tát Ma Ha Tát câu.

Nhĩ thời nạm Tôn cáo Long vương vãi ngôn: duy nhất thiết chúng sanh, tâm tưởng dị cố, tạo thành nghiệp diệc dị. Vày thị gắng hữu chư thú luân chuyển. Long Vương, nhữ kiến thử hội cập Đại Hải trung, hình dung nhan chủng loại, những biệt bất da. Như thị tốt nhất thiết, mĩ bất bởi vì tâm tạo ra thiện bất thiện, thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp sở trí. Nhi tâm vô sắc, bất khả loài kiến thủ. Đãn thị hư vọng, chư pháp tập khởi, vớ cánh vô chủ, vô té ngã sở. Tuy những tùy nghiệp, sở hiện bất đồng. Nhi thật ư trung, vô hữu tác giả, cầm nhất thiết pháp, giai bất bốn nghị. Tự tánh như huyễn, trí trả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp. Dĩ thị sở sanh uẩn xứ giới đẳng, giai vớ đoan chánh, kiến giải vô yếm.

Long Vương! Nhữ cửa hàng Phật thân, tòng bách thiên ức phúc đức sở sanh, chư tướng tá trang nghiêm, auang minh hiển diệu, tế chư đại chúng.

Nhữ hựu tiệm thử, chư Đại người thương Tát, diệu sắc trang nghiêm, duy nhất thiết giai bởi tu tập thiện nghiệp phúc đức nhi sanh. Hựu chư Thiên Long chén Bộ chúng đẳng, đại oai chũm giả, diệc nhân thiện nghiệp phúc đức sở sanh.

Nhữ kim đương ưng như thị tu học. Diệc lệnh chúng sanh liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp, ư chư phúc điền, hí hửng kính dưỡng. Thị cầm nhữ đẳng, diệc đắc nhân thiên thành kính cung dưỡng.

Long vương đương tri, người thương Tát hữu tuyệt nhất pháp năng đoạn độc nhất vô nhị thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất? Vị ư trú dạ thường xuyên niệm tứ duy, quán giáp thiện pháp, lệnh chư thiện pháp, niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện loại gián tạp. Thị tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, hay đắc gần gụi chư Phật tình nhân Tát cập dư Thánh Chúng. Ngôn thiện pháp giả, vị nhân thiên thân. Thanh Văn người yêu Đề, Độc Giác tình nhân Đề, Vô Thượng bồ Đề, giai y demo pháp, dĩ vi căn bản nhi đắc thành tựu. Nuốm danh thiện pháp. Demo pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo. Hà đẳng vi thập? Vị năng vĩnh ly cạnh bên sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sảnh khuể, tà kiến.

Thử thập thiện nghiệp nãi chí năng lệnh lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp, tam thập thất đạo phẩm, chỉ quán, thập lực, vô úy, thập chén bát bất cộng. Duy nhất thiết Phật pháp giai đắc viên mãn. Tuyệt nhất thiết nhân thiên y đưa ra nhi lập. Thị vắt nhữ đẳng ưng đề xuất tu học.

Phật thuyết thử ghê dĩ, Sa-Kiệt-La Long vương cập chư Đại chúng, độc nhất vô nhị thiết thế gian thiên nhân A Tu La đẳng giai đại hoan hỉ, tín lâu phụng hành.

 

十善業道經節要

如是我聞。一時。佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘眾。三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時世尊。告龍王言。一切眾生。心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會。及大海中。形色種類。各別不耶。如是一切。靡不由心造善不善。身業語業意業所致。而心無色。不可見取。但是虛妄。諸法集起。畢竟無主。無我我所。雖各隨業。所現不同。而實於中。無有作者。故一切法。皆不思議。自性如幻。智者知已。應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正。見者無厭。

龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴。光明顯曜。蔽諸大眾。

汝又觀此。諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由。修集善業福德而生。又諸天龍八部眾等。大威勢者。亦因善業福德所生。

汝今當應。如是修學。亦令眾生了達因果。修習善業。於諸福田。歡喜敬養。是故汝等。亦得人天尊敬供養。

龍王當知。菩薩有一法。能斷一切諸惡道苦。何等為一。謂於晝夜常念思惟。觀察善法。令諸善法。念念增長。不容毫分。不善間雜。是即能令諸惡永斷。善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。言善法者。謂人天身。聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。皆依此法。以為根本。而得成就。故名善法。此法即是。十善業道。何等為十。謂能永離殺生。偷盜。邪行。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。

Sau khi được chư Tôn Đức chỉ huy Hội đồng học viện Phật Giáo nước ta tại tp hà nội giao cho trách nhiệm đảm trách giảng dạy bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng con đã nỗ lực thu thập tài liệu soạn giáo trình cho cỗ kinh này.

Vì thời hạn biên biên soạn khá vội nên chắc chắn nội dung biên soạn chưa được đầy đủ. Câu chữ và câu hỏi phân định chương máu cũng không được ví dụ hợp lý và công nghệ lắm. Chúng con chỉ biết đem hết kỹ năng để biên soạn giáo trình nhằm giúp mang lại việc huấn luyện và giảng dạy đạt được kết quả nhất định.


Mong là trong thời gian giảng dạy dỗ chúng nhỏ sẽ nhận ra sự chỉ dạy thêm của Chư Tôn Thiền Đức, sự góp ý của những bậc thức giả, chủ ý trực tiếp của chư vị tăng ni học viên trong học tập viện để giúp đỡ cho chúng con chỉnh sửa, bổ sung cập nhật và hoàn chỉnh hơn giáo trình cho lần tái bạn dạng sau. 

Minh Đức tịnh xá

Hà Nội, ngày đầu năm mới 2015 

Thích Giải hiền khể thủ

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Bộ Kinh chuyển tải những nội dung chính sau:Tham cứu yếu tố hình thành cố giới.Khảo sát thực chất của hiện tượng tâm vật.Phân tích nguyên lý mạng vận của hữu tình.Phương pháp con kiến lập niềm hạnh phúc nhơn sanh.Đức hạnh cơ phiên bản của học Phật.Pháp môn giải thoát phiền óc của Tam quá Thánh Hiền
Bố cục
Download phiên phiên bản PDF:
*

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
*

*

Trước
Sau
In Trang
Tạo bài bác viết
123456Trang sau
Trang cuối

A Hàm - Mưa Pháp chuyển Hóa Phiền Não


Ánh sáng sủa Pháp Hoa


Ba vệt Ấn Của Chánh Pháp (Tam Pháp Ấn)


Ba Pháp Ấn


Ba Pháp Ấn


Bát Nhã ba La Mật Đa tâm Kinh


Bát Nhã ba La Mật Đa tâm Kinh


Bát Nhã ba La Mật Đa trung ương Kinh Lược Giải


Bát Nhã cha La Mật Đa trọng tâm Kinh Lược Sớ


Bát Nhã cha La Mật tởm Trực Chỉ Đề Cương


Bát Nhã chổ chính giữa Kinh


Bát Nhã trọng tâm Kinh ghi chú (sách)


Bát Nhã chổ chính giữa Kinh Giảng Giải


Bát Nhã trọng điểm Kinh Giảng Giải


Bát Nhã chổ chính giữa Kinh Giảng Giải


Bát Nhã trọng tâm Kinh Thiền Giải


Bát Nhã trung tâm Kinh trong Phật Giáo Thiền Tông


Bát Nhã trung tâm Kinh Việt Giải


Bát-nhã trọng điểm kinh diễn giải


Bình Giảng tởm Mâu Ni


Bộ ghi chú Kinh Pháp Cú: Trọn cỗ 4 Quyển


Bồ Tát bao gồm Bệnh - soạn Về kinh Duy Ma Cật


Bồ Tát Hạnh Trong tởm Viên Giác


Bồ Tát trên Gia, người thương Tát xuất gia - ghê Duy Ma Cật Giảng Luận


Chiến chiến hạ Và thua kém - kinh Sangama - Sutta


Chú Giải kinh Đại Duyên


Chú Giải tởm Nhân Quả bố Đời


Chú Giải gớm Phạm Võng


Chú Giải ghê Phật Thuyết Đại thừa Vô Lượng Trang Nghiêm tịnh tâm Bình Đẳng Giác


Con Sư Tử đá quý Của Thầy Pháp Tạng


Dẫn Vào trung ương Kinh Bát-nhã


Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh


Đại chén Niết Bàn tởm Trực Chỉ Đề Cương


Đại Bi Chú Giảng Giải


Đại Niệm Xứ


Đại Phương Quảng Viên Giác kinh Lược Giải


Đại thế Chí tình nhân Tát Niệm Phật Viên Thông Giảng Giải


Đạo Bụt Nguyên hóa học - khiếp Nghĩa Túc


Đạo Phật thời buổi này - Một Diễn Dịch bắt đầu Về ba Bộ tởm Pháp Hoa


Đi vào kinh Hoa Nghiêm


Địa Tạng tình nhân Tát Bổn Nguyện Giảng Ký


Địa Tạng Mật Nghĩa


Đọc khiếp Đại bát Niết Bàn


Đọc với Hiểu kinh Kim Cương bát Nhã bố La Mật Đa


Đôi Điều Về khiếp Kalama


Giác Ngộ trong Kinh bát Đại Nhân Giác


Giải Mã túng Ẩn khiếp Pháp Hoa


Giải Nghĩa ghê Kim Cang, bát Nhã và 33 bài xích Kệ của các Vị Tổ Ấn - Hoa


Giảng Giải Kinh chiếc Lưới Ái Ân


Giảng Giải Kinh gửi Hoá Bạo Động cùng Sợ Hãi


123456Trang sau
Trang cuối
Lời chi phí Nhân

Lời Đức Phật


(Xem: 152264)

Lời Đức Phật..


(Xem: 59231)

Đức Đạt Lai Lạt Ma


(Xem: 106889)

Thư Pháp


(Xem: 65070)

Ngày Lễ Phật Giáo


(Xem: 149402)
TIN TỨC

Đại Lễ Lạc Thành Tu Viện Lộc Uyển Rostock 2023.


Đọc thêm
*

Những phương tiện tin tức đại chúng, những trang mạng là miếng đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là vị trí để một vài người tha hồ nước bịa đặt, dựng chuyện, bé nhỏ xé ra to với lan đi với vận tốc kinh khủng. Bọn họ vùi dập cho nhau và thịt nhau bởi ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…
">

Chánh Ngữ Trong thời kỳ loạn lạc Thông Tin


*

Những phương tiện thông tin đại chúng, những trang mạng là miếng đất phì nhiêu màu mỡ cho đủ nhiều loại thông tin, là chỗ để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, nhỏ nhắn xé ra to và lan đi với vận tốc kinh khủng. Họ vùi dập cho nhau và giết mổ nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…
Đọc thêm
Chúng ta băn khoăn phải dịch chữ “immersive art” như vậy nào. Tư tưởng này chỉ mới xuất hiện vài năm nay, tuy nhiên đã xuất hiện, phần nào, trong các mô hình nghệ thuật khác, từ bỏ cả những thế kỷ trước.
">

Từ thẩm mỹ “Immersive Art” tới Đôn Hoàng


Chúng ta băn khoăn phải dịch chữ “immersive art” như vậy nào. Tư tưởng này chỉ mới mở ra vài năm nay, tuy vậy đã xuất hiện, phần nào, trong các loại hình nghệ thuật khác, từ bỏ cả các thế kỷ trước.
Đọc thêm
HỘI NHẬP / GHI DANH
Tên thành viên
Mật mã
Quên mật mã ?|Ghi danh
Hội nhập với
Hội nhập qua Google
Hội nhập qua Facebook
Hội nhập qua Twitter
Hội nhập qua Windows Live
Hội nhập qua Paypal
Hội nhập qua Linkedin
Hội nhập qua Amazon
Hội nhập qua Yahoo
All rights reserved
*

Đồng ý
Chúng tôi áp dụng cookie để cung cấp cho chính mình trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Trường hợp tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận đồng ý cookie cho mục tiêu này.