shape

Starters, Movers, Flyers, KET, PET

 • 1009 Students
 • More Lessons

Pre A1 Starters

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge, cấp độ Starters cho các bé từ 4-7 tuổi mới bắt đầu học tiếng Anh

 • Featured
 • 1019 Students
 • More Lessons

A1 Movers

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge English: Young Learners, cấp độ Movers cho các bé từ 8-10 tuổi

 • Featured
 • 1295 Students
 • More Lessons

A2 Flyers

Học tiếng Anh theo giáo trình Cambridge English: Young Learners, cấp độ Flyers cho các bé từ 11-12 tuổi

 • Featured
 • 1907 Students
 • More Lessons

A2 Key for Schools

Khóa KET (Key English Test) dành cho các bạn đã có vốn kiến thức cơ bản tiếng Anh về Nghe, Nói, Đọc, Viết

 • Featured
 • 1387 Students
 • More Lessons

B1 Preliminary for Schools

Trang bị đầy đủ các kỹ năng hoàn thành bài thi một cách chắc chắn, đảm bảo hoàn thành xuất sắc bài thi PET

 • Featured