Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 tất cả đáp án

Haylamdo biên soạn và học hỏi Với top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn tiếng Anh 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện trường đoản cú đó được điểm cao trong số bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì chưng D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để hoàn thành các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ tương thích trong hộp thoại nhằm điền vào địa điểm trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm kiếm lỗi sai trong những câu sau với sửa lại đến đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday. _____________________
4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t &r
Arr; doesn’t

2. an &r
Arr; a

3. in &r
Arr; on

4. twenty &r
Arr; twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went to lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Fifth B. Eight C. Eleven D. One

2. A. November B. Sunday C. Friday D. Monday

3. A. Vietnam B. Country C. America D. Australia

4. A. Write B. Kite C. Fly D. Listen

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. – What can you do? – I can _____________.

A. Skip

B. Swimming

C. Khổng lồ play badminton

D. Cooking

2. – What are they doing? – They _____________.

A. Is writing a dictation

B. Are writing a dictation

C. Write a dictation

D. Lớn write a dictation

3. – What day is it today? – It is _____________.

A. The seven of June

B. The tenth of August

C. Second of December

D. Third of March

4. – Thank you so much. –________________.

A. Not much.

B. No thanks.

C. Yes, please.

D. You’re welcome.

Exercise 3: Dùng những từ mang đến sẵn chấm dứt đoạn đối thoại sau

playing What listening flying

A: I have a new kite. Let’s fly it.

B: I’m sorry but I don’t like (1) ___________ kites.

A: (2) ___________ bởi you like doing?

B: I like (3) ___________ to lớn music and (4) ____________ football.

What about you?

A: I lượt thích playing football, too.

B: Ok. Let’s play.

1.2.
3.4.

Exercise 4: Read và write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

TRUE or FALSE?

1. She is Akio.
2. She is Vietnamese.
3. Her school is International School.
4. Her class has got twelve students.
5. Her friends are from Vietnam.
6. Jack is from America.
7. Meimei isn’t Japanese.
8. Alex is Australian.
9. They play games together.
10. They are happy.

Exercise 5: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ piano/ the/?

……………………………………………………………………………

4. is/ My/ Japan/ from/ teacher.

……………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. A2. A3. B4. B

Exercise 2:

1. A2. B3. B4. D

Exercise 3:

1. Flying2. What
3. Listening4. Playing

Exercise 4:

1. T2. F3. T4. F5. F
6. T7. T8. T9. T10. T

Dịch đoạn văn

Xin chào, tôi tên là Akio. Tôi đến từ Nhật Bản. Tôi là người Nhật Bản. I nói giờ đồng hồ Nhật với tiếng Anh. Trường của tớ là ngôi trường quốc tế. Nó thương hiệu là trường nước ngoài Hoa hồng. Tôi có nhiều người bạn. Lớp tôi có 20 học sinh. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Linda tới từ nước Anh. Cô ấy là tín đồ Anh. Jack cùng Jill đến từ nước Mỹ. Bọn họ là bạn Mỹ. Meimei đến từ Malaysia. Cô ấy là tín đồ Malaysia. Alex đến từ nước Úc. Chúng tôi thường xuyên chơi cầu lông, và nghịch trốn tra cứu với nhau. Điều kia thì khôn xiết thú vị.

Exercise 5:

1. How old is she?

2. There are 5 people in my family.

3. Can you play the piano?

4. My teacher is from Japan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Khổng lồ play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Bởi B. Dos C. Does D. Lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp đến xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân với sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vày you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Bởi you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Cô ấy là một học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn chúng ta rất nhiều.

___________________________________________________

4. lúc này là thiết bị mấy?

___________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vì we have Math?

4. I go to primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays &r
Arr; play

2. vì &r
Arr; are

3. are &r
Arr; is

4. in &r
Arr; on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. Yesterday B. Went C. Had D. Got

2. A. Date B. Monday C. Tuesday D. Thursday

3. A. Fly B. Plane C. Write D. Read

4. A. England B. Japan C. America D. November

Question 2: lựa chọn từ phù hợp điền vào nơi trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects do you have today?

B: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths and English.

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football & reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính tiền time, he often goes to lớn the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

............................................................................................................................

2. What is his hobby?

............................................................................................................................

3. Can he sing Vietnamese songs?

............................................................................................................................

4. What does he vì in his không lấy phí time?

............................................................................................................................

Question 4: kiếm tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại đến đúng

1. What subject does you have today? ____________________
2. He are from Malaysia. ____________________
3. I go from Quynh nhì primary school. ____________________
4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: phụ thuộc vào tranh xong xuôi các câu sau

Bộ 17 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì một năm 2023 bao gồm đáp án giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài bác thi tiếng Anh 4 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 4 (cả 3 sách)

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 (Global Success) năm 2023 gồm đáp án

Xem đề thi

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 4 (Family and Friends) năm 2023 bao gồm đáp án

Xem đề thi


Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 4 (ilearn Smart Start) năm 2023 gồm đáp án

Xem đề thi

===============================

TOP 10 đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì một năm 2023 tất cả đáp án

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 1


I. Trả lời thắc mắc

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Linda comes from England. What’s her nationality?

4. What day is it, today?

5. When vì you have English?

II. Kết thúc bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn giải đáp đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. Friend

B. From

C. Friends

D. Country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays.

A. In

B. On

C. From

D. To

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. In

B. To

C. At

D. On

5. She __________ from Australia.

A. Are

B. Is

C. Am

D. At

IV. Đọc đoạn văn và ghi lại (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go to lớn school from Monday to Friday. & I bởi not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go lớn the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday & Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. She goes to school from Monday to lớn Sunday.

4. She doesn’t go to school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes to the English Club on Tuesday, Thursday và Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday & Sunday.

V. Dịch các câu sau sang tiếng anh

1. Hết sức vui được chạm chán lại bạn.

2. Akiko thì đến từ nước Nhật Bản. Cô ấy là người Nhật Bản.

3. Tôi học tập lớp 4 chiều ở ngôi trường tiểu học Đức Thạnh.

4. Lúc này là thiết bị năm. Tôi đi mang lại sở thú.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 2

I. Khoanh vào tự em cho là khác với các từ còn lại

1.

England American

Japanese Vietnamese

2.

Good morning Goodbye

Good evening Good afternoon

3.

First Second

Four Ninth

4.

January October

December Thursday

5.

Tenth Tuesday

Wednesday Sunday

6.

Eighth Twenty

Nineteenth Seventeenth

7.

China Thailand

Japanese Malaysia

8.

Where What

When From

9.

Football Swim

Visit Help

10.

Day November

Month Year

II. Bố trí chữ cái tiếp sau đây thành từ tiếng Anh tất cả nghĩa

*

III. Điền tự vào địa điểm trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Vì you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

IV. Đọc và điền từ yêu thích hợp.

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I bởi vì not go to school at the weekend. I cycle on Saturdays & play volleyball on Sundays.

1. What’s her name? - She’s __________.

2. What is her nationality? - She’s _______.

3. When is her birthday? - It’s on the 12th of _______.

4. What can she do? - She can __________.

V. Trả lời thắc mắc về bạn dạng thân em

1. What subjects vày you have on Wednesday?

2. What vị you vày on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 3

Question 1: lựa chọn từ gồm cách phát âm khác với các từ còn lại

1.

A. Music
B. District
C. City
D. Fire

2.

A. Walk
B. Class
C. Glasses
D. Badminton

3.

A. Student
B. Study
C. Much
D. Umbrella

4.

A. Name
B. Same
C. Game
D. Lamp

Question 2: Chọn lời giải đúng

1. Sandra likes ___________ to music.

A. Listening

B. Listen

C. To lớn listen

D. Listen

2. He can play football _______ he can’t play table tennis.

A. Because

B. And

C. But

D. When

3. Where is she _______? – She’s from Japan.

A. In

B. From

C. At

D. On

4. Where _______ you yesterday?

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

5. What _______does Mai have today? – She has Math, Music, Science và English.

A. Class

B. Subjects

C. Time

D. Nationality

6. _______ day is it today? –It’s Monday.

A. Why

B. What

C. When

D. How

Question 3: Đọc đoạn văn cùng chọn giải đáp đúng điền vào vị trí trống

This is my mother. (1)_________ name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (2)_________ at 6 o’clock. She goes to lớn work at 6:30. She works in a school from 7 o’clock a. M. (3)_________ 10:30 a.m. She arrives trang chủ at 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner and she (4)_________ to bed at 11 p.m.

1.

A. His

B. Your

C. Her

D. Their

2.

A. Breakfast

B. Class

C. Dinner

D. Lunch

3.

Xem thêm: Hình xăm one piece nhỏ - top 10 hình xăm độc nhất vô nhị trong one piece

A. At

B. Of

C. With

D. To

4.

A. Tells

B. Plays

C. Goes

D. Looks

Question 4: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Subjects / today? / do / have / What / you

..........................................................................................................................

2. Nice / to lớn / again. / you / see

............................................................................................................................

3. Class / in? / they / are / What

............................................................................................................................

4. Did / yesterday? / they / do / What

............................................................................................................................

Question 5: nhờ vào tranh kết thúc các câu sau

1. This is my ___________. It’s big.

*

2. How ___________ is she? She is five years old.

*

3. He comes from ___________.

*

4. I lượt thích ___________ my bike.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 tất cả đáp án đề số 4

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen & circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays và Thursdays

B. Thursdays and Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Part 2: Question 5 -7: Listen và match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen và circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he vì chưng in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he bởi vì in the afternoon?

A. He went to lớn the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he bởi homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

12. What did he vị in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read và write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read and complete .There is an example

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go khổng lồ school from Monday to lớn Friday. I have (0) Vietnamese & Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays và (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays and Fridays. I have PE on Mondays và (3)……………. I have Music on (4)…………….. I lượt thích it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read and tick true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong da District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh and Quang. We are good friends. I love my school & friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh and Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)……………………………………………………………

I am from (2)…………………………………………………………………

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. They/doing/are/what?

6. Paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. You/piano/play/did/yesterday evening/the

8. In/is/my/Nguyen
Van/Road/school

9. Nationality/what/are/you?

10. You/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting khổng lồ know each other

1. What’s your name? How vày you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects bởi vì you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 5

Question 1: lựa chọn từ gồm cách vạc âm không giống với các từ còn lại

1.

A. Friday

B. Fine

C. Listen

D. Light

2.

A. Paper

B. Watch

C. Date

D. Plane

3.

A. Home

B. Hobby

C. Volleyball

D. October

4.

A. Room

B. Cool

C. School

D. Book

Question 2: Chọn lời giải đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia

B. Australias

C. Australian

D. Australist

2. Hakim is from Malaysia. .................................... Nationality is Malaysian.

A. Your

B. Our

C. Her

D. His

3. What vì chưng you vì chưng ……….. Fridays? – I go to school in the morning.

A. In

B. On

C. At

D. From

4. We have English on ………………………….

A. Mondays và Wednesdays

B. July & August

C. Mondays and September

D. November và December

5. What ………………. Bởi you have today?

A. Favourite

B. District

C. Maths

D. Subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. You this yesterday?

A. Were

B. Was

C. Is

D. Are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. In

B. On

C. To

D. At

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES làm việc câu và đúng là No nghỉ ngơi câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex. ...........................................

2. His school is small. ...........................................

3. His school is in Hanoi. ...........................................

4. He loves his school. ...........................................

Question 4: lựa chọn từ phù hợp để điền vào nơi trống

primary

sing

November

Vietnam

name

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I lượt thích Music very much. In my miễn phí time, I go to lớn Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: chuẩn bị xếp những chữ loại để sinh sản thành tự đúng phụ thuộc vào tranh

1. APION ____________________

*

2. WREFLO ____________________

*

3. UMSCI ____________________

*

4. NTENSI ____________________

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 6

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Math

B. Name

C. English

D. Vietnamese

2.

A. Where

B. What

C. Why

D. Can

3.

A. Country

B. Singapore

C. China

D. Australia

4.

A. Cook

B. Play

C. Go

D. Would

5.

A. Birthday

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

6.

A. Was

B. Am

C. Is

D. Are

7.

A. On

B. To

C. Be

D. For

8.

A. Japanese

B. America

C. Cambodia

D. Malaysia

Exercise 2: ngừng hội thoại phụ thuộc các từ mang lại trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice lớn meet you.

Bob: Nice khổng lồ meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing & dance. Vì chưng you lượt thích playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want to lớn learn lớn play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: mang đến dạng đúng của những động từ bỏ sau

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

3. I (stay) _________________ at trang chủ yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now.

Exercise 4: Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi

My name’s Han. I’m from China. I’m Chinese. Today is Monday. I go to school from Monday lớn Friday. I don’t go to school at weekend. But I often go lớn the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning và visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go khổng lồ school at weekend?

5. What does she vì on Saturday?

6. Does she go swimming & visit her grandparents on Sunday?

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để sinh sản thành câu trả chỉnh

1. You/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. Email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 7

Exercise 1: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: chọn từ tất cả cách vạc âm không giống với các từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan sát bảng trên và điền vào nơi trống trong đoạn văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I do my homework. On (2)___________, I go to lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. And on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. And at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 8

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1.

A. Yesterday

B. Went

C. Had

D. Got

2.

A. Date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. Fly

B. Plane

C. Write

D. Read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: lựa chọn từ tương thích điền vào địa điểm trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vị you have today?

B: I have Maths, Science, Music và (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths và English.

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football & reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính tiền time, he often goes khổng lồ the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he vị in his miễn phí time?

Question 4: kiếm tìm lỗi sai trong những câu sau cùng sửa lại mang đến đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh nhị primary school. ____________________

4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: dựa vào tranh kết thúc các câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 9

Question 1: chọn từ khác loại

1.

A. About

B. Where

C. How

D. Who

2.

A. Collect

B. Read

C. Do

D. Like

3.

A. Art

B. Music

C. Subject

D. History

4.

A. Blue

B. Puppet

C. Purple

D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để kết thúc các câu sau

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

*

Question 3: chọn từ phù hợp trong hộp thoại nhằm điền vào chỗ trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

1.

2.

3.

4.

Question 4: tìm lỗi sai trong các câu sau với sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________

3. We have English in Friday. _____________________

4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. A/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. Can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. Doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 10

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1.

A. Ski

B. Skip

C. School

D. Skate

2.

A. He

B. Her

C. You

D. They

3.

A. Flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. Nice

B. Name

C. Class

D. Pupil

Exercise 2: gạch chân lỗi sai và sửa lại đến đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go khổng lồ school at Sunday. __________________

4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 3: Chọn giải đáp đúng

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

A. I am

B. My name

C. You are

D. Her name

2. Hello, my __________ is Mary.

A. Name

B. Name’s

C. Named

D. Names

3. This ______ my friend, Linda. She is from England.

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

4. ________ is the date today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you, too.

A. Fine

B. She

C. They

D. Nice

6. Where are you from?

A. I’m from Malaysia.

B. I from Japan.

C. I’m an Japanese.

D. I Malaysian.

7. .................. You sing? ................., I can.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the .................. Of October.

A. Thursday

B. Two

C. Ten

D. Fifth

Exercise 4: Read và write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese & English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack & Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

1. She is Akio.

2. She is Vietnamese.

3. Her school is International School.

4. Her class has got twelve students.

5. Her friends are from Vietnam.

6. Jack is from America.

7. Meimei isn’t Japanese.

8. Alex is Australian.

9. They play games together.

10. They are happy.

Exercise 5: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. You/ play/ Can/ piano/ the/?

4. Is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án đề số 11

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____________________________________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____________________________________

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/a/ room

____________________________________

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____________________________________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____________________________________

Read and choose the answer.

Hello, my name is Mai. I’m nine years old. I’m in class 4B. My school is Van Trung Primary School. It is in Van Trung Village. Today is Monday, so I have four subjects. They are English, Maths, Music & Science. My favourite subject is English. After school, I often play badminton with my friend. In the evening I usually vày my homework.

1. Where is Mai’s school?

A. Nguyen Hue Street

B. Van Trung Village

C. Bat Trang Village

2. What day is it today?

A. Tuesday B. Monday C. Wednesday

3. What’s her favourite subject?

A. Science B. Maths C. English

4. What does she bởi after school?

A. She plays badminton B. She skips C. She watches TV

5. How old is she?

A. She is eight B. She is nine C. She is ten

Read and match.

1. Where vày you live?

a. It’s on the ninth of
June

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

ĐÁP ÁN

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____Quan & Phong are making paper planes.__________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____She is doing the exercise in the plyaground._______

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/ a/ room

____He is painting a picture in his room._______

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____The girls are making a puppet in the classroom.________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____Are they having a Music lesson?________

Read and choose the answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Read & match.

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of
June

1 - e

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

2 - a

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

3 - d

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

4 - b

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

5 - c

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 12

Choose the best answer

1. Where are you …….? I am from Hung Yen province.

A. From

B. On

C. In

2. What vày you bởi on Saturday afternoon? - I …………… with my brother.

A. Visits

B. Go swimming

C. Plays football

3. What ………………are you? – I’m English.

A. Nationality

B. Weather

C. Name

4. When is your………………? – It’s on the first of November.

A. Book

B. Birthday

C. Nationality

5. ………………………. . See you soon.

A. Good morning

B. Good evening

C. Goodbye.

Choose the odd one out.

1. A. NewB. BigC. SingD. Large
2. A. AustralianB. EnglandC. JapaneseD. American
3. A. StoryB. BookC. CookD. Magazine
4. A. MondayB. SundayC. FridayD. November
5. A. FirstB. ThirdC. FourD. Fourth

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

.......................................................

2. Do/ in/ you/ do/ your/ không tính phí time/ what/?

.......................................................

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

.......................................................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.......................................................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.......................................................

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

........What is the name of your school?.....

2. Do/ in/ you/ do/ your/ miễn phí time/ what/?

........What vày you vì chưng in your miễn phí time?..........

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

......Lisa likes taking photographs.................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.........Do you like singing or reading?.................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.........Her brother"s hobby is playing badminton...........

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 13

Find the odd one out

1. A. EnglandB. AustraliaC. JapaneseD. Vietnam
2. A. ChineseB. ThailandC. JapaneseD. Malaysian
3. A. WhenB. InC. AtD. By
4. A. Good morningB. How about youC. Good eveningD. Good afternoon
5. A. SaturdayB. SingC. SwimD. Ride

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/ didn"t).

3. What will you vị (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she lượt thích (do/ doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words to compete the sentences

1/ táo apple juice? / you / vì / some / want

____________________________________

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____________________________________

3/ out? / I / go / May

____________________________________

4/ an / This / is / apple.

____________________________________

5/ is / long / a / It / jump rope.

____________________________________

ĐÁP ÁN

Find the odd one out

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/didn"t).

3. What will you vị (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she lượt thích (do/doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words to compete the sentences

1/ hãng apple juice? / you / vì / some / want

___Do you want some táo khuyết juice?______

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____This is her new schoolbag.______

3/ out? / I / go / May

_____May I go out?______

4/ an / This / is / apple.

___This is an apple._____

5/ is / long / a / It / jump rope.

_____It is a long jump rope._________

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học ...

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 tất cả đáp án đề số 14

Choose the odd one out.

1. A. Your B. Our C. He D. Her

2. A. Vietnamese B. English C. Nhật bản D. American

3. A. Badminton B. Football C. Sing D. Volleyball

4. A. Judo B. Chess C. Piano D. Guitar

5. A. Play B. Sing C. Bởi D. Song

Read and match

AB
1. What nationality is your mother?a. It’s the twenty-second of Jaunary.
2. What can Akiko do?b. No, he can’t
3. What is the date today?c. It’s on the first of November.
4. When’s your birthday?d. She can play chess.
5. Can he play the piano?e. She is Vietnamese.

Read and write True or False.

Hi. My name"s Akiko. I live in Tokyo, Japan. I"m a student at Sunflower Primary School. I"m in Grade 4B. I have many friends. Peter is one of my best friends. We are in the same class. Tony is English. He is from London. We like playing chess after school.

1. She is Peter"s best friend.

2. Her school is in Sydney, Australia.

3. Peter & Akiko are American.

4. They are in Grade 4A.

5. He likes playing ches with Akiko after school

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Read và match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Read & write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 15

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What vì you lượt thích doing?

A. I want lớn drink milk.

B. I don"t like running.

C. I lượt thích playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths & English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vị you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday & Friday.

III. Read và match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. Is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. The