shape

Hàng và lớp

Nội dung của bài học Hàng và Lớp

 1. Tìm hàng giá trị của một chữ số

 2. Các bảng giá trị

 3. Nhóm số thành các hàng giá trị khác nhau

 4. Nhóm các hàng giá trị của số tự nhiên

 5. Ôn tập về hàng giá trị của số tự nhiên

 6. So sánh cá hàng giá trị

 Bài tập thực hành

1. Tìm hàng giá trị của một chữ số

 2. Các bảng giá trị

 3. Nhóm số thành các hàng giá trị khác nhau 4. Nhóm các hàng giá trị của số tự nhiên

5. So sánh các hàng giá trị

Được học TẤT CẢ các khóa học
Học trọn đời, chỉ cần trả một lần
Kích hoạt nhanh chóng
Miễn phí ship thẻ toàn quốc
Giá gốc
1,200,000 đ
Khuyến mãi
399,000 đ

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ